کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها

کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها تحقیقی درباره ی ” کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها ” دوران کودکی برای هر شخصی مهم ترین مقطع زندگی او است و تمام رفتارها، باورها، ارزش ها، عقاید، ترس ها، نفرت ها و...