شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دیرنقشه ی مرز شهرستان دیر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهریار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهریار

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-شهریارنقشه ی مرز شهرستان شهریار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-رباط-کریمنقشه ی مرز شهرستان رباط کریم. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ری

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ری

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-رینقشه ی مرز شهرستان ری. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاکدشت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاکدشت

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-پاکدشتنقشه ی مرز شهرستان پاکدشت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فیروزکوه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فیروزکوه

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فیروزکوهنقشه ی مرز شهرستان فیروزکوه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دشتینقشه ی مرز شهرستان دشتی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بنابنقشه ی مرز شهرستان بناب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-چاراویماقنقشه ی مرز شهرستان چاراویماق. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بستان-آبادنقشه ی مرز شهرستان بستان آباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتستان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتستان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دشتستاننقشه ی مرز شهرستان دشتستان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسلامشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسلامشهر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-اسلامشهرنقشه ی مرز شهرستان اسلامشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل