شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شبستر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شبستر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-شبسترنقشه ی مرز شهرستان شبستر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کلیبرنقشه ی مرز شهرستان کلیبر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جم

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-جمنقشه ی مرز شهرستان جم. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تبریز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تبریز

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-تبریزنقشه ی مرز شهرستان تبریز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-جلفانقشه ی مرز شهرستان جلفا. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-ورزقاننقشه ی مرز شهرستان ورزقان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-گناوهنقشه ی مرز شهرستان گناوه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامین

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-ورامیننقشه ی مرز شهرستان ورامین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-هشترودنقشه ی مرز شهرستان هشترود. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-تهراننقشه ی مرز شهرستان تهران. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دیلمنقشه ی مرز شهرستان دیلم. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هریس

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هریس

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-هریسنقشه ی مرز شهرستان هریس. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل