شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فاروجنقشه ی مرز شهرستان فاروج. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کاشمرنقشه ی مرز شهرستان کاشمر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کلاتنقشه ی مرز شهرستان کلات. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-اسفرایننقشه ی مرز شهرستان اسفراین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بجنوردنقشه ی مرز شهرستان بجنورد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-گنابادنقشه ی مرز شهرستان گناباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-قوچاننقشه ی مرز شهرستان قوچان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-تکابنقشه ی مرز شهرستان تکاب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سردشتنقشه ی مرز شهرستان سردشت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فریماننقشه ی مرز شهرستان فریمان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-شاهین-دژنقشه ی مرز شهرستان شاهین دژ. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فردوسنقشه ی مرز شهرستان فردوس. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل