شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرودشت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرودشت

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-مرودشتنقشه ی مرز شهرستان مرودشت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۲)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۲)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(12)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۱)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۱)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(11)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۰)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱۰)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(10)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۹)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۹)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(9)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۸)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۸)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(8)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۷)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۷)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(7)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۶)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۶)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(6)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۵)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۵)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(5)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(4)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(3)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(2)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل