شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سنندجنقشه ی مرز شهرستان سنندج. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سقز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سقز

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سقزنقشه ی مرز شهرستان سقز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروه

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-قروهنقشه ی مرز شهرستان قروه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندره

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندره

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دیواندرهنقشه ی مرز شهرستان دیواندره. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بیجارنقشه ی مرز شهرستان بیجار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بانه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بانه

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بانهنقشه ی مرز شهرستان بانه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قیر و کارزین

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-قیر-و-کارزیننقشه ی مرز شهرستان قیر و کارزین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیراز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیراز

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-شیرازنقشه ی مرز شهرستان شیراز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-زرین-دشتنقشه ی مرز شهرستان زرین دشت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سپیدان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سپیدان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سپیداننقشه ی مرز شهرستان سپیدان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیریز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیریز

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-نیریزنقشه ی مرز شهرستان نیریز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-مهرنقشه ی مرز شهرستان مهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل