دسته: فنی و مهندسی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین نقشه محدوده سیاسی شهرستان نمین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر نقشه محدوده سیاسی شهرستان کوثر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال نقشه محدوده سیاسی شهرستان خلخال. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی نقشه محدوده سیاسی شهرستان گرمی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل نقشه محدوده سیاسی شهرستان اردبیل. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار نقشه محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

نقشه طبقات اقلیمی استان زنجان 0

نقشه طبقات اقلیمی استان زنجان

نقشه طبقات اقلیمی استان زنجان این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان زنجان می باشد.طبق این لایه، استان زنجان به ۶ طبقه اقلیمی مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، خشک و مدیترانه ای تقسیم می شود.

نقشه طبقات اقلیمی استان یزد 0

نقشه طبقات اقلیمی استان یزد

نقشه طبقات اقلیمی استان یزد این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان یزد می باشد.طبق این لایه، استان یزد به ۳ طبقه اقلیمی نیمه خشک، خشک و فرا خشک تقسیم می شود.

نقشه طبقات اقلیمی استان تهران 0

نقشه طبقات اقلیمی استان تهران

نقشه طبقات اقلیمی استان تهران این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان تهران می باشد.طبق این لایه، استان تهران به ۷ طبقه اقلیمی مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، خشک، فرا خشک و مدیترانه ای تقسیم می شود.

نقشه طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان 0

نقشه طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

نقشه طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان می باشد.طبق این لایه، استان سیستان و بلوچستان به ۳ طبقه اقلیمی نیمه خشک، خشک و فرا خشک تقسیم می شود.

نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان 0

نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان

نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان سمنان می باشد.طبق این لایه، استان سمنان به ۷ طبقه اقلیمی مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، خشک، فرا خشک و مدیترانه ای تقسیم می شود.

نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران 0

نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران

نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان مازندران می باشد.طبق این لایه، استان مازندران به ۵ طبقه اقلیمی مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و مدیترانه ای تقسیم می شود.