دسته: فنی و مهندسی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه نقشه ی مرز شهرستان امیدیه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زابل 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زابل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زابل نقشه ی مرز شهرستان زابل. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان نقشه ی مرز شهرستان زاهدان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر نقشه ی مرز شهرستان خرمشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لالی 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لالی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لالی نقشه ی مرز شهرستان لالی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان نقشه ی مرز شهرستان شادگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

0

دانلود پرسشنامه دولت الکترونیکی

پرسشنامه دولت الکترونیکی دانلود پرسشنامه دولت الکترونیکی: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات ۲۲ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده...

0

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان نقشه ی مرز شهرستان مسجد سلیمان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی این...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول نقشه ی مرز شهرستان دزفول. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هندیجان نقشه ی مرز شهرستان هندیجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه نقشه ی مرز شهرستان ایذه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...