سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱)

سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱)

سرپیچ-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(1)سرپیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمبید

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمبید

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-خرمبیدنقشه ی مرز شهرستان خرمبید. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-لامردنقشه ی مرز شهرستان لامرد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لارستان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لارستان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-لارستاننقشه ی مرز شهرستان لارستان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ممسنی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ممسنی

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-ممسنینقشه ی مرز شهرستان ممسنی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فیروزآباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فیروزآباد

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فیروزآباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فیروزآباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-جهرم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کازرونشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فسا

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فسا

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فسانقشه ی مرز شهرستان فسا. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان استهبان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان استهبان

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-استهباننقشه ی مرز شهرستان استهبان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فراشبند

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فراشبند

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فراشبندنقشه ی مرز شهرستان فراشبند. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-اقلیدنقشه ی مرز شهرستان اقلید. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل