دسته: كشاورزی و زراعت

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی نقشه ی خطوط هم بارش استان خراسان شمالی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

گزارش کارآموزی کشاورزی آفات گیاهی 0

گزارش کارآموزی کشاورزی آفات گیاهی

گزارش کارآموزی کشاورزی آفات گیاهی دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی آفات گیاهی: کشاورزان معتقدند گوگرد برای جلوگیری از تش باد درفصل تابستان کاربرد دارد . اما درواقع درفصول گرم بخصوص دراستانهای جنوبی اگر دردمای ۳۰ درجه سانتیگراد به بالا به گیاه...

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان نقشه ی خطوط هم بارش استان لرستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان نقشه ی خطوط هم بارش استان کردستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی نقشه ی خطوط هم بارش استان مرکزی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران نقشه ی خطوط هم بارش استان مازندران. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان خوزستان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان خوزستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان خوزستان نقشه ی خطوط هم بارش استان خوزستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان سمنان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان سمنان

شیپ فایل خطوط همبارش استان سمنان نقشه ی خطوط هم بارش استان سمنان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمانشاه 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمانشاه

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمانشاه نقشه ی خطوط هم بارش استان کرمانشاه. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان زنجان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان زنجان

شیپ فایل خطوط همبارش استان زنجان نقشه ی خطوط هم بارش استان زنجان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمان

شیپ فایل خطوط همبارش استان کرمان نقشه ی خطوط هم بارش استان کرمان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان یزد 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان یزد

شیپ فایل خطوط همبارش استان یزد نقشه ی خطوط هم بارش استان یزد. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.