دسته: محیط زیست

پروژه کتابچه راهنمای آموزشهای زیست محیطی 0

پروژه کتابچه راهنمای آموزشهای زیست محیطی

پروژه کتابچه راهنمای آموزشهای زیست محیطی در سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن، ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان دانش، بینش و حرفه از تاریخچه ای بس نوین بر خوردار است و به همین...

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 0

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست صنعت به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که در جهت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد از طریق فرآیندهای صنعتی به منظور تبدیل و یا آماده سازی این مواد به محصولات و خدمات...

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری 0

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری در این فایل بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل: اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و...

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی 0

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی: دریاها پیش از آنکه محلی برای حرکت شناورها و ترابری و حمل و نقل باشد . جان مایه...

نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق 0

نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق

نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق، در این نقشه تمام مناطق بصورت دقیق نامگذاری شده است.

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی 0

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی دانلود پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی، در این پرسشنامه نگرش مردم (مطالعه موردی منطقه سبزدشت) نسبت به مسائل محیط زیست مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه در یک...

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS 0

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS تحقیق حاضر با عنوان مکانیابی محل دفن پسماند با استفاده از تلفیق مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط GIS در پنج فصل ارائه...

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی نقشه ی خطوط هم بارش استان خراسان شمالی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان نقشه ی خطوط هم بارش استان لرستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان نقشه ی خطوط هم بارش استان کردستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی نقشه ی خطوط هم بارش استان مرکزی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران 0

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران نقشه ی خطوط هم بارش استان مازندران. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.