نویسنده: FD

0

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوئین زهرا

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوئین زهرا دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوئین زهرا نقشه ی مرز شهرستان بوئین زهرا. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرود نقشه ی مرز شهرستان شاهرود. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان نقشه ی مرز شهرستان تاکستان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان نقشه ی مرز شهرستان سمنان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قزوین 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قزوین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قزوین نقشه ی مرز شهرستان قزوین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمسار 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمسار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمسار نقشه ی مرز شهرستان گرمسار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبیک 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبیک

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبیک نقشه ی مرز شهرستان آبیک. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان نقشه ی مرز شهرستان دامغان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوشتر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوشتر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوشتر نقشه ی مرز شهرستان شوشتر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوش 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوش

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوش نقشه ی مرز شهرستان شوش. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان نقشه ی مرز شهرستان شادگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز نقشه ی مرز شهرستان رامهرمز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...