پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

پایان-نامه-بررسی-ایزومری-در-اکسیم-حاصل-از-2-(4-ترسیوبوتیل-1-سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل-سیکلوهگزانوندانلود پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم این پایان نامه به بررسی موضوع ایزومری در اکسیم میپردازد مطلب ایزومری را بخوبی شرح میدهد اکسیم‌ها بر اساس افینیتی به آنزیم تنها و آنزیم فسفونیله شده (KR, Kdis) و توانائی احیای آنزیم مهار شده به دو گروه تقسیم می‌شوند که ثابت سرعت احیای آنزیم مهار شده و تنها بهدانلود فایل