دیجی پی پر سایت مرجع دانلود پروژه و پایان نامه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب نقشه ی مرز شهرستان تکاب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت نقشه ی مرز شهرستان سردشت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان نقشه ی مرز شهرستان فریمان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ نقشه ی مرز شهرستان شاهین دژ. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس نقشه ی مرز شهرستان فردوس. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمدره 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمدره

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمدره نقشه ی مرز شهرستان خرمدره. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرخس 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرخس

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرخس نقشه ی مرز شهرستان سرخس. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر نقشه ی مرز شهرستان ایرانشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان نقشه ی مرز شهرستان ماه نشان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان نقشه ی مرز شهرستان زنجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت حیدریه 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت حیدریه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت حیدریه نقشه ی مرز شهرستان تربت حیدریه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام نقشه ی مرز شهرستان تربت جام. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان...